Blogia
colorblau

La contaminació a Barcelona

La contaminació a barcelona.

Fa unes setmanesva sortir una notícia a la premsa molt decebedora, i és que Barcelona acompanyada d'altres grans ciutats com Madrid, és una de les més contaminades d'Europa. Aquesta contaminació és fruit dels milers i milers de vehicles que cada dia circulen pels carrers de Barcelona. Poc a poc hem d'anar disminuint aquesta massiva utilització del vehicles privats diàriament i apostar pel transport públic o bé per vehicles elèctrics o híbrids.

La contaminació o pol·lució és l'alteració de les propietats d'un medi per incorporació, generalment deguda a l'acció directa o indirecta de l'home, de pertorbació, materials, ones o radiacions que introdueixen modificacions de l'estructura i la funció dels ecosistemes afectats.

La contaminació ambiental és també la incorporació als cossos receptors de substàncies sòlides, líquides o gasoses, o barreges d'elles, sempre que alterin desfavorablement les condicions naturals del mateix, o que puguin afectar la salut, la higiene o el benestar públic. Hi ha molts tipus de contaminació, i moltes poden acabar afectant els éssers humans, l'atmosfera, i en general, el medi ambient.
La contaminació se sol estudiar des de dos punts de vista diferents, des del punt de vista del tipus de medi al que afecta; on generalment es distingeix en l'aire, l'aigua i el terra; o segons un contaminant en particular, i com afecta a tots els medis. En aquest darrer cas se solen agrupar els contaminants segons el tipus de contaminació que produeixen.

Contaminació segons el medi:

Contaminació atmosfèrica: És la que afecta l'aire. Es produeix per l'emissió de calor o de contaminants atmosfèrics, d'entre els quals hi ha els gasos hivernacle, a l'atmosfera. Afecten de manera global. Causa el forat a la capa d'ozó, l'efecte Callendar, l'efecte hivernacle, la boira fotoquímica i la pluja àcida. Alguns d'aquests efectes sembla que contribueixen al canvi climàtic.

Contaminació de l'aigua: Dolça o salada, inclou rius, estancs, llacs, aigües freàtiques, mars, etc. Causa l'eutrofització, l'anòxia, les marees rojes i les marees negres, entre d'altres efectes. La contaminació marítima és la que afecta el mar. Els accidents no en són la causa principal, sinó els vaixells de tot tipus, l'activitat ramadera i agrònoma i l'ús de certs productes químics. Un exemple de contaminació marina seria la contaminació de la mar Mediterrània.

Contaminació del sòl: És la que afecta el sòl.

Contaminació segons els efectes:

Contaminació radioactiva: Augmenta la radioactivitat natural o en produeix d'artificial. Pot ser molt perillosa i la seva durada pot ser a molt llarg plaç.

Contaminació acústica: Els transports, els sorolls forts de gent acumulada al carrer o certes activitats econòmiques poden provocar un nivell de soroll desagrable o massa elevat que pot danyar la sensibilitat del sistema auditiu i afecta negativament el comportament.
Contaminació lumínica: L'excès de llum a la nit implica també malbaratar energia, diners i combustibles fòssils, que en ser consumits aporten carboni a l'atmosfera i contribueixen així a augmentar el canvi climàtic.

Contaminació visual i d'afectació al paisatge, sigui aquest natural o no.

Contaminació difusa és la contaminació provocada per la suma de petits factors d'origen diferent, que sumats provoquen un efecte considerable.

De tots aquests tipus de contaminació, a Barcelona patim la contaminació atmosfèrica ja que afecta a l'aire. La notícia que va sortir als diferents diaris va ésser molt alarmant ja que explicava que aquesta contaminació és molt perjudicial per a la nostra salut i que a un mitjà-llarg termini pot provocar càncer. Ho van comparar amb el que inhales quan fumes tot i que no amb la mateixa quantitat, per això el càncer es fa més de pregar.

La noticia també deia que la unió europea sancionaria a Barcelona si no fa res per mimbar aquesta contaminació.

Segons un estudi del departament de Medi Ambient l'any 2007, la contaminació provoca unes 3500 morts a l'any. Les causes són principalment el diòxid de nitrogen, un gas tòxic que irrita el sistema respiratori, així com les partícules en suspensió, que poden arribar a produir asma, càncer de pulmó i altres problemes cardiovasculars. Segons l’estudi, els valors marcats per la normativa europea es van ultrapassar sistemàticament a Barcelona. Fins i tot les dades indiquen que, amb relació a partícules i diòxid de nitrogen, s’han triplicats els valors recomanats per la Organització Mundial de la Salut.

José Maria Baldasano, professor de la UPC i expert contractat pel Departament de Medi Ambient per mesurar l'eficàcia del seu pla de millora de l'aire, informa que algunes mesures contingudes en el Pla de Mobilitat com la limitació de la velocitat a 80 quilòmetres per hora en els accessos a la ciutat, el foment de l'ús del transport públic i el desplegament del Bicing són importants per pal·liar aquest problema. Tot i així, "sense una altra bateria de mesures urgents serà impossible aconseguir-ho".

Així doncs, hem de concienciar-nos que és molt important no contaminar i tenir cura del nostre planeta ja que serà el lloc on viurem nosaltres i criarem als nostres fills.

Links: http://ca.wikipedia.org/wiki/Contaminació_atmosfèrica
http://www.enginyersbcn.cat/colegi/noticies/view.php?ID=570
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=3&num_noticia=438938

Àlex Vilà

0 comentarios